top of page
  • Rockfield NS

Gaeilge 20th-24th April

I know many of you have left your Abair Liom book at school but don’t worry, you can register with Folens Online in order to get access to the ebook and resources for each chapter. The website address is: https://www.folensonline.ie/registration/. Parents, you can register as a teacher. For the roll number please use Prim20.

Before the school closure we had started working on Aonad 16: An Ghaoth lch. 114-121. Tá na dánta Chuala mé an Ghaoth (lch. 144) agus Amhrán na Gaoithe (lch.115) léite againn. We have read these poems already. Léigh na dánta arís. Please read these poems again. You can listen to the poems on page 4 of the resources section. You will find them under Scéal 16-An Ghaoth.

Lch.116: Éist le Comhrá 16-An Ghaoth. (You will find this on page 4 of the resources section). Ansin léigh an comhrá. Try your best with this. Tá Síofra agus Magda ag caint faoin aimsir aréir. Bhí stoirm ann. Síofra and Magda are talking about last night’s weather. There was a storm.

Seo duit foclóir: ó thaobh go taobh: from side to side in aghaidh: against

ba bheag nár: almost lig mé béic asam: I shouted

chlis: failed/went out scriosta: destroyed

tá súil agam: I hope slán sábháilte: safe and sound

fiáin: wild

Ansin déan ceist f Ar Chuala tú…? Did you hear…?

Here is another foclóir to help you (for each of the sentences 1-4):

1. na creathanna a mhothú: feel the vibrations 2. bóithre: roads clúdaithe: covered 3. Chathair Chorcaí: Cork city 4. i ndeisceart: in the south

· Léigh/éist leis na dánta agus an comhrá arís agus arís eile. Read/listen to the poems and comhrá again & again throughout the week.

Lch. 117: Ceist (h) úsáid an foclóir chun cabhrú leat. Use your dictionary to help you complete these sentences.

Lch. 118: An Aimsir Fháistineach-Briathra Neamhrialta (the future tense-irregular verbs). * Can you complete all of today’s work in your verb hardback. Scríobh na briathra ar dtús. Write out each of the verbs in the future tense first. Tabhair-to give, Tar-to come agus Téigh-to go. Déan na habairtí ansin. Do the sentences underneath then.

Lch. 119 Ceist j: An forainm réamhfhoclach ‘faoi’. Mar shampla: Ar chuala tú faoi?-Did you hear about? Ag caint fúithi-talking about her Ag magadh fúm-making fun of me Faoin mbord-under the table

Déan na habairtí. Do the sentences 1-8.

Ceist k: Roghnaigh na litreacha ceart ‘m’ nó ‘mh’. Choose the correct letters ‘m’ or ‘mh’. Úsáid an foclóir. Use your dictionary to help you. Cuir cúpla focal in abairtí. Try to put some of the 4 words into sentences.

Can you also continue to learn the last list of litriú that I gave you (an aimsir).

bottom of page